Zakelijke dienstverlening

Hoe verloopt een outplacementtraject?

Allereerst voert u een oriënterend gesprek met de outplacementadviseur van het betreffende outplacementbureau. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw persoonlijke vragen en thema’s. Dit gesprek is ook bedoeld om te onderzoeken of onze werkwijze bij u past en of er een klik is met de coach. Daarna stelt uzelf een ’contract’ met vragen die u in het traject naar voren wilt laten komen. Vanuit uw huidige situatie kijkt het outplacementbureau welke vragen, ideeën en wensen u heeft en ook hoe u hiermee omgaat. Een outplacementbureau moet er naar streven om vanuit uw wensen te kijken welke opties er mogelijk zijn aansluitend op de realiteit. Dit hoeven geen hele grote stappen te zijn dit kan bijvoorbeeld verdieping in uw huidige werk zijn of een creatieve cursus. Ook gaat u tijdens het volgen van outplacement met persoonlijke punten aan de slag, die u ervoor behoeden een nieuwe stap te zetten. Denk hierbij aan twijfels, patronen, valkuilen en het omgaan met het onbekende. U krijgt vaak een ’huiswerkmap’ mee waarin opdrachten staan die te maken hebben met uzelf, beroeps- of studiekeuze, arbeidsmarkt en de stappen die u zet.

Outplacement is persoonlijk

De kracht van outplacement is de persoonlijke aanpak. De trajecten zijn vaak niet standaard, omdat u met uw persoonlijke vragen bij het outplacementbureau komt. Outplacementadviseurs werken vaak met creatieve opdrachten, zoals visualisaties, associaties, tekenen en biografieonderzoek. Daarnaast krijgt u ook vaak een beroepskeuze-onderzoek en opdrachten die te maken hebben met de arbeidsmarkt en netwerken. NLP (Neurolinguïstisch Programmeren), Rationele Emotieve Therapie en focussen worden ingezet bij de persoonlijke vragen.


Outplacement biedt vooral voor ontslagen medewerkers nieuwe mogelijkheden

Outplacement kent dus een persoonlijke en creatieve aanpak, in het bijzonder voor degenen die uit willen zoeken waar hun hart ligt, wat ze echt willen met hun werk, waar ze inspiratie en enthousiasme voor voelen. De werkvormen tijdens het outplacementtraject zijn er op gericht om het contact met dat wat je echt wilt en drijft te herstellen en (weer) bewust te maken. Deze intensieve werkvormen hebben tevens een versterkend effect voor de persoonlijke kracht en effectiviteit, en zijn daarom ook aanbodversterkend te noemen. De methodiek die gebruikt wordt, is deels biografisch en deels creatief gericht. Het resultaat is een hernieuwde oriëntatie op wat u wilt met werk op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat een nieuwe richting passender voor u blijkt te zijn. Ook kan het een bevestiging of bewustwording zijn van sterke kanten van uzelf die u graag inzet voor werk.

https://www.outplacementverzekering.nl
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement: van probleem naar kans

Ontslag kan erg ingrijpend zijn, maar tegelijkertijd ook kansen bieden voor de toekomst. Mensen ontdekken bij ontslag vaak nieuwe talenten en worden getriggerd hun capaciteiten in kaart te brengen. Outplacement via een  outplacementbureau kan hierbij hulp bieden.

Outplacementbureau Werkcontact biedt outplacementtrajecten aan door heel Nederland en begeleidt werknemers uit zowel het bedrijfsleven als de overheid. Dat doet Werkcontact voor een veelheid aan doelgroepen en voor alle niveaus. Werkcontact treedt professioneel en  probleemoplossend op in een voor mensen moeilijke periode. We begeleiden zowel individueel ontslagen medewerkers als werknemers die zijn ontslagen bij collectief ontslag.

Werkcontact ervaart dat velen de beroepskeuze en de loopbaankoers in het verleden niet altijd bewust hebben gemaakt. Hoe kan het ook anders… jong en tamelijk onervaren wordt vaak ingespeeld op de mogelijkheden en omstandigheden van dat moment, een beroepsrichting gekozen en een eerste baan aanvaard.
Na verloop van tijd kan het besef zich aandienen, dat uw persoonlijke interesses en kwaliteiten onderbelicht blijven, dat uw ontwikkeling stagneert, dat u toe bent aan een nieuwe uitdaging, dat uw inspiratie met de noorderzon is vertrokken en u in moeilijk vaarwater verkeert. Dan heet Werkcontact u heel graag welkom.

De kernactiviteiten van Werkcontact bestaan uit:
–    Beroepskeuze advies
–    Loopbaanbegeleiding
–    Re-integratie
–    Outplacement
–    Herstelbegeleiding

Werkcontact zoekt naar nieuwe vaarwegen en thuishavens en gaat daarbij enige deining niet uit de weg. Werkcontact staat voor: bewustwording, assertiviteit, realisme, koersgerichtheid. Naar onze mening dé ingrediënten voor een passende “fit” tussen uw welbevinden en uw loopbaan.

Met behulp van een analyse van uw huidige loopbaansituatie wordt aan de hand van diverse gesprekken en uitgekiende testen zichtbaar over welke talenten u beschikt en welke kwaliteiten nog onderbelicht blijven.
Het kan zijn dat u zich in uw huidige functie verder wilt bekwamen, maar het is ook mogelijk dat voor u een uitdaging open ligt om verder door te groeien, naar een hogere functie. Dan dient de vraag zich aan welke stappen daartoe moeten worden gezet, of er aanvullende scholing nodig is, wat daarvan de kosten zijn, wie dat betaalt.

Het eindproduct dat door u onder begeleiding van Werkcontact wordt uitgewerkt is een Persoonlijk Ontwikkel Plan – een soort contract met uzelf, of met uw werkgever. Waarin aangegeven uw doelstelling, de weg waarlangs, de duur, de kosten etc..

Het is ook mogelijk dat enkele coachingsgesprekken u al voldoende helderheid verschaffen om uw koers bij te stellen en bewust uw loopbaankeuze(s) te bepalen.

https://www.outplacementverzekering.nl